รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดจับ (ห้องเล็ก)  ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line