เทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ

ที่อยู่ 162 หมู่ 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

โทร 0-4229-3599, 0-4229-1165, 0-4229-1161 
โทรสาร  042-291 161  https://www.facebook.com/kudjub.go.th
https://www.kudjub.go.th
อีเมล [email protected] 

มีสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป

          1.1 ที่ตั้ง เลขที่ 162 หมู่ที่ 8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250  

เบอร์โทร 042-291 161  โทรสาร  042-291 161  อีเมล kudjubpr@gmail .com                          

                            ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับ ประมาณ 500 เมตร

                            ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร

          1.2 เขตพื้นที่รับผิดชอบ    มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด 17.67 ตารางกิโลเมตร

                            มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 11,043.75 ไร่

                            มีเขตการปกครอง 2 ตำบลประกอบด้วย  

                                     1.ตำบลเมืองเพีย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน

                                          หมู่ 1 บ้านเพีย

                                          หมู่ 2 บ้านหัวขัว                                         

                                          หมู่ 3 บ้านดงหมากหลอด

                                          หมู่ 7 บ้านหัวขัวน้อย

                                          หมู่ 8 บ้านโนนเมือง

                                          หมู่ 9 บ้านโนนสำราญ

                                          หมู่ 11 บ้านดงเค็ง

                                          หมู่ 13 บ้านจำปาเงิน

                                          หมู่ 14 บ้านสุขสมบูรณ์

                                          หมู่ 15 บ้านดงมีชัย

                                  2.ตำบลกุดจับ จำนวน 3 หมู่บ้าน

                                          หมู่ 1 บ้านหนองไชยวาน

                                          หมู่ 2 บ้านหนองโน

                                          หมู่ 10 บ้านหนองแวงคำ

             1.3 อาณาเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า10 เล่ม124 ตอนพิเศษ109 ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลกุดจับไว้ดังนี้

                            หลักเขตที่1 ตั้งอยู่ริมถนนศรีทองราชฟากตะวันตกบริเวณพิกัด TE 405295 ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนบ้านโนนเมือง-ดังหันบรรจบกับถนนศรีทองราชไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศรีทองราชเป็นระยะ 260 เมตร ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง

                            หลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด TE 458277 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นระยะ 500 เมตร ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ถึง

                          หลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด TE 447264 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาฟากตะวันตกตรงจุดที่ตัดกับแนวขนานระยะ 1,000 เมตรกับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ด้านใต้ จากหลักเขตที่3เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึง

                         หลักเขตที่ 4บริเวณพิกัด TE 419264 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยหลวงฝั่งเหนือตรงจุดตัดถนนบ้านเพีย-โสกแกฟากตะวันออก จากหลักเขตที่4เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึง                             หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด TE 403248 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ขวา-ซ้ายฝั่งตะวันตกตรงจุดที่ตัดกับถนนบ้านหนองโน-โสกแกฟากใต้ จากหลักเขตที่5เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึง

                         หลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด TE 379250 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายฟากตะวันออกตรงจุดที่ถนนบ้านหนองโน-ผาสุกตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายไปทางทิศใต้ตามถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายเป็นระยะ 500 เมตร ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่6เป็นเส้นเลียบถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายฟากตะวันออกถึง

                        หลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด TE 397268 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ขวา-ซ้ายฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook