วันเวลาพากเพียร ได้ผ่านพ้น เทวาดล ให้มีสุขทุกเวลา โฮมฮักมั่น สุขสันวันเกษียณ
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่
1.นางเตียงทอง มาตย์เทพ ครูชำนาญการพิเศษ
2.นางละมัย ทวีทรัพย์ ครู
ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติราชการ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ เทศบาลตำบลกุดจับ มาเป็นเวลานาน ภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหาร จากนั้น นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพรและแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ นางเตียงทอง มาตย์เทพ ครูชำนาญการพิเศษ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณ เทศบาลตำบลกุดจับ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
#กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 22 กันยายน 2564 รับซื่อขยะรีไซเคิล บ้านดงเค็ง ซึ่งกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุรธานีได้กำหนดออกรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ตามกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล และขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
"กองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
เทศบาลตำบลกุดจับ"
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิลต้นทาง และเป็นการสร้างกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับสมัครสมาชิกเป็นรายครัวเรือน
และให้สมุดคู่ฝากเงินฯ
2. สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายกับ
กองทุนฯ
3. เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนัก แล้วคิดราคา
เป็นจำนวนเงิน
4. จดบันทึกจำนวนเงินลงในลงสมุด
คู่ฝากเงินฯ แล้วคืนให้สมาชิกเก็บไว้
5. เจ้าหน้าที่นำขยะที่ได้ไปขายให้ร้านรับซื้อ
6. นำเงินที่ได้จากการขายขยะไปฝากไว้กับธนาคาร
-----
รายละเอียดต่างๆสามารถ สอบถามได้ที่
โทร. 042291161 ต่อ กองสาธารณสุข

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกับ อบจ. อุดรธานี โดย การประสานงานของ นายสมชาย ชินคำ และ นายวีรพล บุญมาตุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทั้งสองเขตอำเภอกุดจับที่ประสานรถแม็คโคและรถขนดิน ทางเทศบาลตำบลกุดจับขอขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เปิดโครงการดังกล่าว ณ หนองน้ำทุ่งนามน บ้านหัวขัว ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อให้ความรู้ถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แก่เยาวชนนักเรียนโรงเรียนกุดจับประสรรค์ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นางเสาวลักษณ์ อดทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อม พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น นายเคน นครศรี บ้านหัวขัว ม.2

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ให้กำลังใจผู้เดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ ผู้สูงอายุ 7กลุ่มโรคเสี่ยง'ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

Line