วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ จัดโครงการส่งเสริมการทำนาข้าวอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมดำนา และอบรม พร้อมปฏิบัติจริง ณ แปลงนาเทศบาลตำบลกุดจับ บ้านโนนเมือง

หารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และงานทอดเทียนประกวดขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ จัดประชุมหารือการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และงานทอดเทียนประกวดขับร้องสรภัญญะ ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ " ให้จัดงาน" ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ซึ่งขบวนต้นเทียนแห่ เริ่มที่ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับเป็นต้นไปถึงวัดอัมพวันวิทยาราม บ้านเพีย ส่วนงานประกวดขับร้องสรภัญญะ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เทศบาลตำบลกุดจับจึงเรียนมาเพื่อทราบ

เทศบาลตำบลกุดจับ ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดเดือนมิถุนายน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ซึ่งเปิดอาคารใหม่ดังกล่าวนี้ โดยมี เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 พร้อมคณะผู้ติดตาม เปิดอาคารใหม่ดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่)ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ถึงหลักป้องกันการกำจัดขยะในครัวเรือนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน แก่ประชาชนบ้านดงมีชัย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบประมาณปีที่แล้ว ณ ศาลาเปรียญวัดพัฒนวารี บ้านดงมีชัย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจับและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ประจำปี 2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดวันเปิดเทอม1/2565 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ตามกำหนดที่ทางเทศบาลตำบลกุดจับได้กำหนด ไว้ตามปกติ เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line