วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดจับ  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. สังกัดกองคลัง

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)          จำนวน 1 อัตรา

  2. สังกัดกองช่าง

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                         จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลกุดจับ รับสมัคร ในวันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 042-291-161  ต่อ 101 และทาง www.kudjub.go.th    ศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ณ วัดบรมสมภรณ์ ( บ้านหนองแวงคำ ) ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายปรีชา เวยสาร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดจับ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมพิธี(ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมพิธี(ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายปรีชา เวยสาร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดจับ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกุดจับ ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในการประชุุมพร้อมพบปะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกุดจับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
   นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำขอให้ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด อุดรธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงาน ขอให้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกระดับ ทำงานเชิงรุกใช้ ยึดนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน อาทิ
1 ด้านการปกป้องและเทิดทูนธำรงรักษาซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอให้สื่อสารข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ,ใช้หลักปฏิบัติบูชา ตามหลักผู้นำต้องทำก่อน ใช้หลักการ “ชัยพัฒนา” คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ,ช่วยกันบำรุงรักษาต่อยอดขยายผลการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์จากการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
3.ด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้กลไกคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว การรักษาฐานทรัพยากรและพื้นที่สีเขียว ทั้งในเมืองและในชุมชน ตามเป้าหมายของการ พัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า SDG Goals 
5.ด้านการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ทำงานเชิงรุก เปิดเผยโปร่งใส เข้าใจประชาชน สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายหวด ปิตาทะเส รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 เปิดโครงการ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและตรวจคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่และลำใส้ตรง โดยมี อสม. บ้านหนองโน พร้อมชาว บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองโน

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line