นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลกุดจับ

นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ

ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ซึ่งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้ 9 ด้าน ประกอบด้วย

                       1. นโยบายเร่งด่วน

                       2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                       3. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

                      4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                      5.  นโยบายด้านสาธารณสุข

                      6. นโยบายด้านการกีฬา

                      7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                     8. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     9. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook