วันที่ 19 กันยายน 2565 รับซื่อขยะรีไซเคิล บ้านหนองไชยวานและหนองแวงคำ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดออกรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ตามกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล และขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
"กองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
เทศบาลตำบลกุดจับ"
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิลต้นทาง และเป็นการสร้างกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับสมัครสมาชิกเป็นรายครัวเรือน
และให้สมุดคู่ฝากเงินฯ
2. สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายกับ
กองทุนฯ
3. เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนัก แล้วคิดราคา
เป็นจำนวนเงิน
4. จดบันทึกจำนวนเงินลงในลงสมุด
คู่ฝากเงินฯ แล้วคืนให้สมาชิกเก็บไว้
5. เจ้าหน้าที่นำขยะที่ได้ไปขายให้ร้านรับซื้อ
6. นำเงินที่ได้จากการขายขยะไปฝากไว้กับธนาคาร
-----
รายละเอียดต่างๆสามารถ สอบถามได้ที่
โทร. 042291161 ต่อ กองสาธารณสุข
DSC5258
DSC5257
DSC5256
DSC5253
DSC5252
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line