วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
2. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา

                                       ญัตติที่ ๑/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
                                    ประมวลผล แบบที่ ๒ และโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
                                    ทั่วไป  (งบประมาณ ๖๓,๒๐๐ บาท)  (กองช่าง)

                                    ญัตติที่ ๒/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
                                    อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๕ รายการ  (งบประมาณ ๙๒,๔๐๐ บาท)  (สำนักปลัด)

                                    ญัตติที่ ๓/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
                                    สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท)  (กองสวัสดิการสังคม)

                                    ญัตติที่ ๔/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
                                    เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท)  (กองยุทธศาสตร์)

                                    ญัตติที่ ๕/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
                                    อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (งบประมาณ ๒๗,๓๐๐ บาท)  (กองสาธารณสุข)

                                       ญัตติที่ ๖/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
                                    อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (งบประมาณ ๘๙,๔๐๐ บาท)  (กองการศึกษา)

                                    ญัตติที่ ๗/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก
                                    ทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ (งบประมาณ ๒๘,๑๐๐ บาท)  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

                                      ญัตติที่ ๘/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
                                    อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (งบประมาณ ๑๘,๖๐๐ บาท)  (กองคลัง)

                                    ญัตติที่ ๙/๒๕๖๕  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี
                                    ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๖
                                    (ประธานสภาเทศบาล)

                                    ญัตติที่ ๑๐/๒๕๖๕  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการที่มีความ
                                    จำเป็นเร่งด่วนเพื่อการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
                                    ของประชาชน จำนวน ๗ โครงการ  (งบประมาณ ๑,๓๕๕,๑๐๐ บาท)  (กองช่าง)


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line