วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (กองช่าง)
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC4853
DSC4846
DSC4841
DSC4827
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook